سوابق پژوهشي

کتاب های من

کتاب الگوریتم ها دکتر ابوالفضل اسفندی کتاب ره آموزی برای وب دکتر ابوالفضل اسفندی
کتاب سيستمهاي توزيع شده جلد اول دکتر ابوالفضل اسفندی کتاب سيستمهاي توزيع شده جلد دوم دکتر ابوالفضل اسفندی

برای تهیه کتاب ها میتوانید به انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد مراجعه و یا با شماره تماس زیر تماس بگیرید :
42518001 066 داخلی 325

افتخارات

سوابق اجرايي و عضويت‌ها

سوابق تدريس